התקשרו 072-236-4648

תושב חוץ בעל הכנסה חייבת בישראל

ככלל, תושב חוץ שיש לו הכנסה בישראל צריך להגיש אף הוא דוח שנתי למס הכנסה, למעט המקרים בהם פטר שר האוצר מחובת ההגשה.

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה בישראל יהיה פטור מהגשת הדוח אם נוכה ממנה מס במקור, וההכנסה היא:

  1. מעסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים.
  2. ממשכורת, קצבה, מלוג (מלוג מתייחס לתשלומים המתקבלים מכוח החלטה של ערכאה שיפוטית כמו מזונות ילדים או תשלומי ירושה מתוך כספי עיזבון) ואנונה (אנונה זה מונח לתשלום חודש או שנתי קבוע אשר חברת ביטוח משלמת למבוטח לכל ימי חייו).

ההגדרות בדבר היות אדם תושב חוץ הן מבחינה מהותית והן מבחינה כמותית מצריכות לעתים בדיקות מעמיקות בטרם יוגשו המסמכים לרשויות המס. לכן בכל מקרה מומלץ מאד להיוועץ עם רואה חשבון בקיא בתחום בעל ניסיון בייצוג תושבי חוץ מול רשויות המס.

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע באילו מקרים יחיד מעל גיל 18 חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. בין היתר קובע הסעיף כי תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל צריך גם הוא להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה בישראל

 במסגרת סמכויות שניתנו לשר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת מכוח סעיף 134א לפקודת מס הכנסה, מפרסם השר תקנות מיוחדות הפוטרות יחיד מהגשת דין וחשבון על הכנסה. מתוקף סמכות זו נקבע כי תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל מהמקורות המפורטים להלן, יהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם נוכה מהכנסה זו מס במקור (בהתאם לקבוע בסעיפים 161, 164 או 170 לפקודת מס הכנסה):

  1.  עסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים.
  2. משכורת, קצבה, מלוג (מלוג מתייחס לתשלומים המתקבלים מכוח החלטה של ערכאה שיפוטית כמו מזונות ילדים או תשלומי ירושה מתוך כספי עיזבון) ואנונה (אנונה זה מונח לתשלום חודש או שנתי קבוע אשר חברת ביטוח משלמת למבוטח לכל ימי חייו).

תושב חוץ יחויב במס רווח הון במכירת נכסים בישראל

בדברי ההסבר המצורפים לדוח השנתי נקבע כי תושב חוץ יחויב במס רווח הון במכירת נכסים בישראל או במכירת נכס מחוץ לישראל שהוא זכות לנכס הנמצא בישראל. לכן אם תושב חוץ הרוויח במסגרת פעילות בשוק ההון הדבר צריך לבוא לידי ביטוי במסגרת דוח שנתי למס הכנסה.

המבחן הכמותי והמבחן המהותי

 פקודת מס הכנסה מגדירה אדם כ"תושב ישראל" או כ"תושב חוץ" על פי שני מבחנים: המבחן הכמותי והמבחן המהותי.
המבחן המהותי נועד לבחון היכן הוא מרכז חייו של אדם על פי מכלול הנסיבות המשפחתיות, הכלכליות והחברתיות שלו.
המבחן הכמותי נועד לבדוק את משך שהותו של אדם בישראל בשני מישורים חלופיים, הניתנים לסתירה: אם שהה בישראל בשנת המס לפחות 183 ימים או אם שהה בישראל בשנת המס לפחות 30 ימים, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא לפחות 425 ימים.

תושב חוץ שעונה על המבחן הכמותי- חייב להגיש דוח שנתי

למעשה החל משנת 2016 אדם שאינו תושב ישראל, אלא תושב חוץ, על פי המבחן המהותי, דהיינו מרכז חייב אינו בישראל, אבל הוא עונה על המבחן הכמותי יהיה מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו בישראל.

פקודת מס הכנסה קובעת כי יחיד אשר טוען שאינו תושב ישראל, דהיינו טוען כי הוא תושב חוץ, אך שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר או שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסך הכל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר – חייב בהגשת דוח המפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו והוא נדרש לצרף אליו את כל הממסכים התומכים בטענות שלו. הפירוט יצורף לדוח השנתי למס הכנסה, בו סימן היחיד את היותו תושב חוץ לפי טענתו.

גם במידה והייתה ליחיד שהוא תושב חוץ הכנסה חייבת במס במהלך שנת המס אשר הופקה או נצמחה בישראל ולא נוכה ממנה מלוא המס, הוא חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ

חשוב להיוועץ עם רואה חשבון מומחה בתחום לא רק בכדי לדעת האם תושב החוץ מחויב להגיש את הדוח או עומד באחד הפטורים, אלא, על מנת לבחון לעומק את הזכאות לפטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס (לשנת 2020). כך למשל לתושב חוץ יש פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ למעט הלוואה שנתן על ידי מפעל הקבע שלו בישראל. או מצב בו אדם היה תושב חוץ והפך לתושב ישראל זכאי לניכוי בשל מזונות לתושב חוץ- ניכוי לתושב ישראל שהיה תושב חוץ בעת שניתן פסק דין לגבי תשלום מזונות לתושב חוץ על ידי רשות שיפוטית מוסמכת בחוץ לארץ.

אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה עלול לגרור הטלת קנסות ואישום פלילי

חשוב לדעת כי אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה במועד עלול לגרור הטלת קנסות ואף אישום פלילי שהעונש בגינו עלול להגיע לשנת מאסר בפועל. אם הנישום יודע כי לא יעמוד בלוחות הזמנים הקבועים על פי חוק, הוא יכול לבקש אורכה מפקיד השומה או לפנות לרואה חשבון שמקבל במרבית המקרים אורכה אוטומטית.

את הדוח מגישים לרשות המסים בצורה מקוונת

את הדוח מגישים לרשות המסים בצורה מקוונת באמצעות אתר האינטרנט לאחר הגשת הדוח בצורה מקוונת ישנה חובה להגיש את הדוח השנתי גם ידנית לפקיד השומה יחד עם כל האישורים, הנספחים והטפסים הנלווים. מומלץ להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון אשר יגיש עבורך את הדוח השנתי למס הכנסה בצורה מקוונת וידנית.

 אדם אשר הגיש דוח שנתי למס הכנסה בשנת מס מחויב להגיש גם בשנה שלאחר מכן

בנוסף חשוב לזכור כי אדם אשר הגיש דוח שנתי למס הכנסה בשנת מס מסויימת מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם בשנה לאחר מכן, ללא קשר לפטורים או לרף שיקבע בתקנות, אלא אם פקיד השומה פטר אותו מהגשת דוח שנתי למס הכנסה בשנה העוקבת.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם


    תפריט נגישות