התקשרו 072-236-4648

דוח שנתי

(דוח אישי)

באתר דו"ח שנתי תוכלו למצוא את המידע המקצועי והמקיף בישראל אודות הגשת דו"ח שנתי. המידע באתר נכתב ע"י רואה חשבון המתמחה בדוחות שנתיים לכל סוגי העסקים, עצמאיים ושכירים כאחד

דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי

ככלל, כל אדם שמלאו לו 18 חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, למעט אדם שחל עליו אחד הפטורים שפורסמו בתקנות.

דוח שנתי למס הכנסה הוא דוח שכולל את כל הכנסות, ההוצאות, ההפקדות, התשלומים, הניכויים והזיכויים שהיו לאדם במהלך שנת המס. חשוב לציין כי על בסיס הנתונים בדוח יחושב המס השנתי שתידרש לשלם. כדאי להדגיש כי דוח שנתי למס הכנסה מתייחס לכל התא המשפחתי ולכן אדם נשוי יגיש דוח שנתי אשר עולל את כל ההכנסות שהיו בתא המשפחתי במהלך שנת המס, גם אם בן הזוג של מגיש הדוח עובד כשכיר.

באופן עקרוני מועד הגשת הדוח הוא 30 באפריל, למעט מקרים בהם רשות המס מאפשרת אורכה עד לתאריך 31 במאי. רואה חשבון מקבל אורכה מרוכזת להגשת הדוחות של לקוחותיו במועדים שונים.

דוח שנתי למס הכנסה יוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות רואה חשבון מייצג, אשר מקושר למערכות מס הכנסה ישירות.

לאחר שידור הדוח המקוון יש חובה להדפיס אותו. המערכת תנפיק שני העתקים עם בר קוד שהונפק ממערכת המחשב של רשות המסים. את אחד העתקים המודפסים כולל הנספחים והאישורים יש להגיש בצורה ידנית לפקיד השומה ולקבל מפקיד השומה אישור הגשה (חותמת נתקבל) עבור ההעתק השני.

אי הגשת הדוח בזמן עלולה להוות עבירה פלילית, בנוסף לקנס שיוטל בגין האיחור. הקנס עומד של 1,170 ש"ח עבור כל חודש איחור. בכדי להימנע מאיחור בהגשת דוח שנתי למס הכנסה והטלת הסנקציות בגינו, מומלץ תמיד להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון.

ישנם פרמטרים רבים שצריכים להילקח בחשבון כאשר מכינים דוח שנתח למס הכנסה ולכן חשוב להסתייע ברואה חשבון. רואה חשבון יתייחס לתשלומי מקדמות למס הכנסה, תשלומי מקדמות על עסקאות שטרם הושלמו, עסקאות שמשולמות בתשלומים, ביטול עסקאות. בנוסף רואה חשבון  יסייע לך הדוח למצות את כל הזכויות, הפטורים,ה ניכויים, ונקודות הזיכוי שמגיעות לך.

דוח שנתי למס הכנסה- כל מה שצריך לדעת

מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

 • שכיר- שכיר אשר הכנסתו עולה על סכום שנתי של 649,000 שקלים (נכון לשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
 • בעל הכנסה מתחת לגיל 18 תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 בתחילת שנת המס אך הייתה לו הכנסה חייבת בסכום של 82,710 ש"ח (נכון לשנת 2020) או יותר צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • בעל הכנסות מדמי שכירות- בעל הכנסה משכירות חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה גם אם גובה ההכנסה מהשכירות אינו עולה על תקרת הפטור, למעט בעלי נכסים ששולם עליהם מס בשיעור 10% ובתנאי שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של 337,000 שקלים (בשנת 2020). שאר מסלולי המס, מסלול הפטור ומסלול המס השולי חייבים אף הם בהגשת הדוח שנתי.
 • אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין – אדם שמכר זכות במקרקעין או עשה פעולה באיגוד, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • עובד אשר מימש אופציות או מניות- עובד שמימש אופציות ומניות נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מלבד, עובד שהוקצתה לו מניה בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 • עובד שפרס פיצויים- שכיר שהפסיק עבודתו אצל המעסיק וקיבל מלבד הפיצויים גם מענק פרישה (פדיון ימי חופשה ומחלה, תשלום יחסי של דמי הבראה וכדומה) יכול לבקש פריסת פיצויים במס הכנסה, דהיינו לחלק את מענק הפרישה על פני מספר שנים. במהלך שנות הפריסה יש צורך להגיש דוח שנתי למס הכנסה עבור כל אחת מהשנים.
 • אדם בעל פעילות בשוק ההון- אדם שיש לו פעילות בשוק ההון, דהיינו הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) עולה על 2,522,000 שקל (בשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
 •  אדם שקיבל הכנסה מריבית- אדם שקיבל הכנסה מריבית צריך להגיש דוח שנתי, למעט הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית, מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תכניות חיסכון, פיקדון, או קופות גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 643,000 שקלים (בשנת 2020).
 • עוסק פטור – עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת מס. בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דוח מקוצר במקום דוח שנתי מקיף.
 • עוסק מורשה – עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת מס.
 • בעל מניות בחברה – אדם אשר מחזיק ב-10% לפחות מהון מניות של חברה או ב-10% בזכויות החברה האפקטיביות, דהיינו גם מי שמחזיק באופציות הניתנות למימוש אשר לאחר מימושן יחזיק ב-10% מאמצעי השליטה או הרווחים בחברה, חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • אדם שהכנסתו כללה שכר ספורטאי – מי שהכנסתו כוללת שכר ספורטאים העונה להגדרה בצו מס הכנסה קביעת שכר ספורטאים כהכנסה צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל – תושב חוץ שהייתה לו הכנסה שנצמחה או שהופקה בישראל צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אולם תושב חוץ שההכנסה שלו הייתה מהמקורות המפורטים להלן, יהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם נוכה מהכנסה זו מס במקור: 1. עסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים. 2. משכורת, קצבה, מלוג ואנונה.
 • אדם שהעביר כספים מחוץ לישראל- תושב ישראל שהעביר במהלך 12 חודשים כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 ש"ח או יותר מחויב להגיש דוח שנתי.
 • אדם שיש לו הכנסה מקצבת חוץ – הכנסה מקצבת חוץ זוהי הכנסה מקצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה ארצה, בשל עבודתו ממדינת חוץ צריך להגיש דוח שנתי, למעט מי שההכנסה שלו מקצבת חוץ אינה עולה על 337,000 שקלים (נכון לשנת 2020).
 • אדם בעל נכסים מחוץ לישראל- אדם אשר מחזיק נכסים מחוץ לישראל וערכם בסוף שנת המס עולה על 1,883,000 ש"ח (נכון לשנת 2020), מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
 • אדם בעל יתרות בבנקים מחוץ לישראל- אדם אשר במהלך שנת המס החזיק בבנקים או בתי השקעות בחו"ל נכסים במט"ח ובכלל זה מזומן, מניות ואג"ח שערכם עולה על 1,883,000 ש"ח (נכון לשנת 2020), נדרש להגיש דוח שנתי.
 • נאמנות- כל אלו מחויבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה: נאמן בנאמנות תושבי ישראל, או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל שהיוצר לא בחר להיות בר שומה או בר חיוב; נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל; יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה שבחר להיות בר השומה או בר החיוב; יוצר מייצג או נהנה מייצג; נהנה שקיבל חלוקה מנאמן גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל; נאמן בנאמנות קרובים אשר בחר לדווח באופן שוטף; נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים ונכסי הנאמנות בה הוא נהנה אינם פחותים מ-500,000 ש"ח.
 • אדם שעשה פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח

אדם שפקיד השומה דרש ממנו להגיש דין וחשבון- אדם אשר פקיד השומה דרש ממנו להגיש דוח שנתי למס הכנסה, חייב לעשות כן, גם אם הוא פטור מהגשתו בהתאם הפטורים שמפרסם שר האוצר בתקנות.

אדם אשר מבקש החזר מס- מי שדורש החזר מס, עבור מס ששילם ביתר ואינו חייב בהגשת דוח, יכול להגיש דוח בקשה להחזר מס באמצעות דוח שנתי מקוצר למס הכנסה.

באשר לבני זוג חשוב לציין כי בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף, רשאים לבחור מי מבניהם ייחשב כבן זוג רשום. התיק במס הכנסה מתנהל בכל מקרה על שם שני בני הזוג והם רשאים לבחור בין הגשת דוח אחד שיכלול את ההכנסות של שניהם, לבין הגשת דוחות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס שתקבע להם.

מועד הגשת הדוח

ככלל, דוח שנתי למס הכנסה יוגש עד ליום 30 באפריל בשנה. יש מקרים בהם רשות המסים נותנת אורכה עד ליום 31 במאי.

מי שאינו יכול להגיש את הדוח במועד צריך לפנות מראש בבקשה מנומקת, לפקיד השומה, ולבקש אורכה להגשת הדוח. אישור הארכה מתונה בכך שהמבקש יגיש לפקיד השומה, עד המועד החוקי להגשת דוח שנתי למס הכנסה, דוח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על פיו עד אותו מועד.

ניתן לפנות לרואה חשבון אשר מקבל אורכה מרוכזת להגשת הדוחות של לקוחותיו במועדים שונים.לכן בכדי להימנע מאיחור בהגשת הדוח והטלת הסנקציות בגינו, מומלץ להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון.

מה כולל דוח שנתי

הכנסות- כלל ההכנסות שהתקבלו בשנת המס החולפת ובכלל זה הכנסות שאינן קשורות בצורה ישירה לפעילות עסקית כמו הכנסות המשכרת נכס, משכורת נוספת, מסחר בשוק ההון, קצבאות מהארץ ומחו"ל, הכנסה מביטוח לאומי דוגמת דמי לידה, אבטלה תשלום עבור שירות מילואים ועוד.

הוצאות- כלל ההוצאות שהיו לצורך ייצור ההכנסה דוגמת תשלום עבור מלאי, דמי שכירות וחשבונות, תשלום משכורות, אחזקת רכב, רכישת ציוד ועוד. חשוב להיוועץ ברואה חשבון על מנת להכיר את רשימת ההוצאות המוכרות על פי אופי העסק ולהפחית את גובה תשלום המס השנתי.

הפקדות ותשלומים– פירוט של ההפקדות והתשלומים השונים לקופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

תשלומי מס לארוך השנה- פרוט תשלומי המס ששולמו כמו מקדמות למס הכנסה, ניכוי מס במקור ממשכורות עובדים וניכוי מס במקור מתשלומי לקוחות. דיווח לא מדויק של תשלומי המס ששולמו עלול להביא לכפל תשלום מס.

טפסים ואישורים

כאשר מגישים דוח שנתי למס הכנסה צריך לצרף אליו את הטפסים והאישורים הבאים:

 • דוח רווח\הפסד של העסק
 • דוח התאמה לצורכי מס
 • טופס 106 מכל מקומות העבודה כשכירים. גם אם מגיש הדוח עבד כשכיר חודש אחד בשנת המס יש צורך לצרף את הטופס מהמעביד
 • אישורים על הפקדות לקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים ולקרנות השתלמות קיימות
 • אישור שנתי המפרט את כלל התשלומים ששולמו במהלך השנה למוסד הביטוח הלאומי
 • אישור שנתי של ביטוח לאומי על תשלומים שונים כמו דמי לידה או מילואים
 • אישור שנתי עבור רווחים מניירות ערך, דיבידנדים ותוכניות חסכון
 • טופס אישור ניכוי מס במקור מלקוחות
 • טופס פחת
 • קבלות על תרומות למוסדות מוכרים
 • כדאי גם לצרף מסמכים נוספים כמו מסמך המעיד על תשלום דמי מזונות חודשיים, אישורים על נכות, מגורים בישוב ספר, תעודת עולה חדש ועוד. לכן, על מנת למצות את כלל זכויותיכם, ניצול הטבות המס המגיעות לכם ותשלום של מינימום החבות הנדרשת מומלץ להימנע מהכנת דוח שנתי למס הכנסה באופן עצמאי, אלא להגיש אותו בסיוע רואה חשבון
 • דוח מקוון

דוח שנתי למס הכנסה של אדם שאינו חברה יוגש על גבי טופס 1301. החל משנת 2009 (כלומר הדוחות עבור שנת המס של 2008), מי שחלה עליו חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה חייב להגיש את הדוח באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות רואה חשבון מייצג, אשר מקושר למערכות מס הכנסה ישירות. לטופס הדיווח יש לצרף את כל הנספחים הנלווים.

לאחר שידור הדוח המקוון יש חובה להדפיס אותו. המערכת תנפיק שני העתקים של הדוח ששודר בצורה מקוונת עם בר קוד שהונפק ממערכת המחשב של רשות המסים. את אחד העתקים המודפסים כולל הנספחים והאישורים יש להגיש בצורה ידנית לפקיד השומה ולקבל מפקיד השומה אישור הגשה (חותמת נתקבל) עבור ההעתק השני.

חשוב לדעת, כל עוד לא מוגש הפלט הידני לפקיד השומה, לא תקלט הגשת הדוח, ודוח שהוגש בצורה מקוונת בלבד לא ייחשב כדוח שהוגש.

 

פטורים מהגשת דוח מקוון

 בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) נקבע כי אלו פטורים מהגשת דוח שנתי למס הכנסה בצורה מקוונת:

גיל פרישה- יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה (גיל 67 לגברים ו-62 לנשים) פטורים מהגשת הדוח באופן מקוון.

הכנסות נמוכות- כאשר ההכנסה של כל אחד מבני הזוג אינה עולה על 80,510 ש"ח או שההכנסה של שני בני הזוג ביחד אינה עולה על 161,030 ש"ח יש פטור מהגשת הדוח השנתי למס הכנסה בצורה מקוונת.

למרות שני הפטורים הללו, אם היחיד או בן זוגו בעלי שליטה בתאגיד הם מחויבים להגיש את הדוח בצורה מקוונת על אף הפטור בתקנות.

 

יתרונות בהגשת דוח שנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון

מומלץ למלא את הדוח השנתי בסיוע רואה חשבון מאחר והדיווח לרשויות המס יכול להיות סבוך ומורכב.

ראשית, כדאי להיוועץ על מנת לדעת בוודאות האם אתה מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, האם אתה פטור בזכות הפטורים שמפרסם שר האוצר ואולי בכלל כדאי לך להגיש את דוח שנתי בצורה יזומה. כל זאת תוכל לדעת רק לאחר קבלת ייעוץ מקצועי.

מלבד זאת, ישנם פרמטרים רבים שצריכים להילקח בחשבון ולכן חשוב להסתייע ברואה חשבון, כמו תשלומי מקדמות למס הכנסה, תשלומי מקדמות על עסקאות שטרם הושלמו, עסקאות שמשולמות בתשלומים, ביטול עסקאות. רואה חשבון יסייע לך לבחון על אילו הוצאות ניתן לדווח במסגרת העיסוק הספציפי שלך ומה התקרה בגין כל הוצאה. ייעוץ מקצועי יסייע למגיש הדוח להיות בטוח שמיצה את כל זכויותיו ובכלל זה פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס, קיזוזי הפסדים וכדומה.

סימולציות לחבות מס

בנוסף, רואה חשבון יסייע להבין באמצעות סימולציות, מה גובה חבות המס שהוא יידרש לשלם.

חשוב לציין כי הגשת דוח שנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון פוטרת אותך מדווח מקוון של הדוח, את הדיווח עושה רואה החשבון אשר מחובר בצורה ישירה למערכות ברשות המסים. רואה החשבון ידאג גם להגיש את הפלט הידני לפקיד השומה בצרוף הנספחים והאישורים הנדרשים.

אורכה מרוכזת

רואה חשבון מומחה בתחום מקבל אורכה מרוכזת להגשת הדוחות של לקוחותיו במועדים שונים. לכן בכדי להימנע מאיחור בהגשת הדוח והטלת הסנקציות בגינו, מומלץ תמיד להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון.

תשלום לרואה החשבון- הוצאה מוכרת גם לשכירים

חשוב לדעת כי התשלום לרואה חשבון בגין הגשת דוח שנתי למס הכנסה מוכר כהוצאה מוכרת לצרכיי מס לעצמאים אבל חשוב מזה, זה מוכר כהוצאה גם לשכירים.

מי שהגיש דוח בשנת מס מסוימת מחויב להגיש גם בשנה שלאחריה

כל מי שהיה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בשנה קודמת חייב להגיש דוח שנתי גם בשנה שלאחריה, אלא אם כן פקיד השומה פטר אותו. המשמעות היא שגם אם ההכנסה פחתה בשנת המס הבאה ולא הגיע לסכום המחייב בהגשת דוח, יש צורך להגיש אותו אם לא קיבלת פטור מפקיד שומה. לכן חשוב מאד להיוועץ ברואה חשבון מומחה בתחום על מנת להבין האם אתה מחויב בהגשת הדוח, והאם ניתן לבקש פטור מהגשתו.

 

אי הגשת דוח במועד

 אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה במועד, ללא אישור מפקיד השומה, או הגשת דוח שנתי כוזב לרשויות המס, עלול להוות עבירה פלילית עם השלכות חמורות. הקנס בגין כל חודש איחור בהגשת דוח שנתי למס הכנסה עומד על 1,170 ש"ח לחודש.

בנוסף במקרה בו לא מגישים דוח שנתי למס הכנסה, רשאי פקיד השומה לקבוע את ההכנסה החייבת במס ואת שיעור המס שתדרש לשלם, על דעת עצמו ומבלי שנחשף לנתונים המדויקים.

 

דוח שנתי למס הכנסה- שאלות ותשובות

  1. אני שכיר, האם אני צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

אם הכנסתך כשכיר עולה על סך של 649,000 שקלים בשנה אתה מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. בכל מקרה רצוי להיוועץ ברואה חשבון מומחה בתחום, כי ייתכן ותידרש להגיש את הדוח גם אם הכנסתך נמוכה אולם אתה משכיר נכס או הרווחת כסף מתיק המניות שלך במהלך השנה.

  1. אני מחזיק ב-5% ממניות החברה של אחותי, האם אני חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

בעל מניות שמחזיק פחות מ-10% ממניות חברה אינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

  1. מה יקרה אם לא אגיש דוח שנתי למס הכנסה?

אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה כנדרש היא עבירה פלילית אשר יכולה לגרור עונשים החל מהטלת קנסות וכלה במאסר של שנה. לכן מומלץ להגיש את הדוח במועד כשהוא ממולא כהלכה על ידי רואה חשבון מומחה בתחום. הקנס המוטל כיום בגין כל חודש איחור הוא 1,170 ש"ח.

  1. יש לי תיק עוסק פטור האם אני צריך להגיש דוח שנתי?

עוסק פטור חייב גם הוא להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת מס. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה. ההבחנה רלוונטית למע"מ בלבד.

  1. יש לי חנות נעליים, עד מתי אני חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

ככלל, יש להגיש את הדוח עד ליום 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס. כדי להימנע מאיחור בהגשת הדוח מומלץ להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון מומחה בתחום אשר מקבל אורכה במועדי הגשת הדוח באופן אוטומטי.

  1. אני לא חושב שאספיק להגיש את הדוח בזמן, מה אפשר לעשות?

ניתן להגיש בקשה מנומקת לדחיית מועד הגשת הדוח לפקיד השומה, אליה צריך לצרף דוח משוער על הכנסות ולשלם את המס המגיע על פיו עד אותו מועד. אפשרות נוספת ופשוטה יותר היא להגיש את הדוח באמצעות רואה חשבון אשר מקבל מרשויות המס אורכה אוטומטית למועד ההגשה.

  1. אני לא מצליחה להבין האם אני צריכה להגיש את הדוח באינטרנט או בצורה ידנית?

התשובה היא גם וגם. את הדוח צריך להגיש בצורה מקוונת באמצעות אתר האינטרנט וכן להגיש העתק שלו בצורה ידנית לפקיד השומה, יחד עם כל הטפסים, האישורים והנספחים.

  1. מה זה מס יסף או מס עשירים? מתי משלמים אותו

מס יסף או בשמו המוכר מס עשירים מוטל על בעלי הכנסה גבוהה. המס מוטל בדרך כלל על שכירים בעלי שליטה בחברה או בעלי תפקידי מפתח בחברות גדולות אשר משתכרים כ-54,000 ש"ח לחודש או מעלה 649,000 ש"ח הכנסה שנתית.

  1. אני מתכוון לממש אופציות שיש לי בחברה בה אני עובד, האם אני צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

עובד אשר מימש בשנת המס אופציות או מניות בחברה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מלבד, עובד שהוקצתה לו מניה בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

  1. מה זו פריסת פיצויים קדימה ומה זו פריסת פיצויים אחורה?

על מנת לא לשלם את כל המס במועד קבלת הפיצויים, ניתן לבצע פריסה של פיצויים קדימה, כלומר להתייחס אליהם כאילו יתקבלו בשנים שיבואו ולבצע פריסה של פיצויים אחורה, כלומר להתייחס אליהם כאילו התקבלו בשנים עברו. חשוב לזכור כי מי שפרס פיצויים או מענק פרישה צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל שנת פריסה.

  1. עצמאי שהוא עוסק מורשה צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה כל שנה?

כן, בוודאי. עוסק מורשה חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי לעוסק מורשה בסוף כל שנת מס. ההגדרה של עצמאי עוסק מורשה רלוונטית למע"מ בלבד, ואינה משפיעה על החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

  1. יש לי תיק מניות בבורסה, האם אני צריך להגיש דוח שנתי?

אדם שיש לו פעילות בשוק ההון, כלומר הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד, אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) עולה על 2,522,000 שקל (בשנת 2020) חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. גם אם ההשקעה בשוק ההון היא באמצעות ברוקר זר, חלה חובה להגיש דוח אם ההכנסה עולה על הסכום שנקבע בתקנות.

  1. אני תושב חוץ שחי רוב השנה בחו”ל, האם יש לי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

כלל, תושב חוץ שיש לו הכנסה בישראל צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה. תושב חוץ שהיתה לו הכנסה בישראל יהיה פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם נוכה מההכנסה מס במקור וההכנסה היא:1. מעסק או משלוח יד, אשר הפעילות בהם נמשכה בשנת המס ברציפות או לסירוגין לא יותר מ-180 ימים. 2. ממשכורת, קצבה, מלוג או אנונה.

קבל הצעת מחיר

072-236-4648
תל אביב רחוב תושיה 6, קומה 2 (הסדר חניה ללקוחות המשרד)
האומן 24, ירושלים
האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם